Τα προβλήματα, που ανακύπτουν ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους (2016-2017)

Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, Μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ (Από την εισήγηση στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις νέες διατάξεις του
ΚΠολΔ)
Κατά τις προηγούμενες δύο διετίες η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κλήθηκε να δώσει λύσεις σε πολλά ζητήματα του Σώματος. Η αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η αποκατάσταση του, κατά την απόφαση του Μισθοδικείου, συνταγματικού (και όχι ειδικού)μισθολογίου μας, η επιτυχής έκβαση των φορολογικών και άλλωνθεσμικών διεκδικήσεων, οι, με θετικές έννομες συνέπειες, νομοθετικές βελτιώσεις σε διατάξεις νόμων, υπήρξαν αναμφισβήτητα ορισμένες από τις μεγάλες επιτυχίες του προηγούμενου Προεδρείου.Υιοθετήσαμε προτάσεις, πρόσφορες κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να φέρουν αποτέλεσμα, όπως και έγινε, χωρίς να ανοίγουμε ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Παράλληλα, όμως, κατά τις προηγούμενες δύο διετίες η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επιχείρησε με τις προτάσεις, που έχει κατά καιρούς υποβάλλει να δώσει λύσεις και σε πολλά άλλα θέματα.Κομβικής σημασίας γεγονός αποτέλεσε ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, που εισήχθη με το Ν. 4335/2015. Από την πρώτη στιγμήεπισημάναμε τις δυσκολίες, που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του, τόσο ως προς τις νέες ρυθμίσεις για την τακτική διαδικασία, όσο και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για την αναγκαστική εκτέλεση. Διότι, απλά, οι νέες διατάξειςείναι αμφίβολο εάν θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της ταχείας απονομής της Δικαιοσύνης αφ΄ ης στιγμής θα ισχύουν παράλληλα και για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια (με τις πιο αισιόδοξεςπροβλέψεις) δύο δικονομικά συστήματα και συγκεκριμένα αφενός το προγενέστερο για τις εκκρεμείς μέχρι την εφαρμογή του νέου κώδικα υποθέσεις και αφετέρου το νέο δικονομικό σύστημα για τις υποθέσεις μετά την εφαρμογή του. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό η αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων των δικαστών στον πρώτο βαθμό προβάλλει πλέον σαν επιτακτική ανάγκη. Ως γνωστό, η ΕΔΕ, στο πλαίσιο αυτό, οργάνωσε και τη διεξαγωγή ιδιαίτερα επιτυχημένου συνεδρίου, στη διάρκεια του οποίου αναδείχθηκαν όλα τα ζητήματα, που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας.
Ως γνωστό, με το Ν. 4335/2015 επήλθαν, μεταξύ άλλων, σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις των σχετικών με την αναγκαστική εκτέλεσηδιατάξεων του ΚΠολΔ. Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με μεταβατική διάταξη του ιδίου νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των αναγκαστικών εκτελέσεων επί των οποίων η σχετική επιταγή προς πληρωμή ή προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016. Στις γραμμές, που ακολουθούν παρατίθενται οι σημαντικότερες από τις τροποποιήσεις αυτές και μάλιστα συγκριτικά με το προγενέστερο δίκαιοαναγκαστικής εκτελέσεως (που εξακολουθεί και ισχύει για τις εκτελέσεις, που διενεργήθηκαν πριν την 1-1-2016) με σκοπό να αναδειχθούντα ζητήματα, που ανακύπτουν,κυρίως σε οργανωτικό επίπεδο,με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (2016 – 2017), ενώ παράλληλα θα τρέχουν οι εκκρεμείς, προς εκδίκαση, σχετικές με την εκτέλεση, υπόθεσεις, με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.
Ειδικότερα:
Στο όγδοο βιβλίο του ΚΠολΔπεριλαμβάνονται οι διατάξεις (άρθρα 904 έως 1054), που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η αναγκαστική εκτέλεση, συνιστά, ουσιαστικά, το τελευταίο στάδιο προς ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή και κατ΄ ακολουθία υλοποίησης στον εξωτερικό κόσμο του διατακτικού της δικαστικής αποφάσεως, αποτελεί, δε,ειδικότερη έκφανση του συνταγματικού δικαιώματος του κάθε πολίτη προς παροχή εννόμου προστασίας, καθόσον η είσπραξη της απαίτησης λαμβάνει χώρα με τη συνδρομή της Πολιτείας δια μέσου των οργάνων που παρεμβάλονται στην εκτελεστική διαδικασία (δικαστικός επιμελητής, επί του πλειστηριασμού υπάλληλος κλπ.).
Από την αρχή επισημαίνεται ότι: α) οι νέες διατάξεις του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση (στο σύνολο τους) εφαρμόζονται για τις αναγκαστικές εκτελέσεις ως προς τις οποίες η σχετική επιταγή προς πληρωμή ή προς εκτέλεση διενεργείται μετά την 1-1-2016. Κρίσιμοςχρόνος δηλαδή για την εφαρμογή των νέων διατάξεων είναι ο χρόνος επίδοσης της επιταγής προς πληρωμή ή της επιταγής προς εκτέλεσηκαι β) επί της ανακοπής κατά της εκτέλεσης δεν εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις του ΚΠολΔ, που ρυθμίζουν την άσκηση της αγωγής στην τακτική διαδικασία, αλλά οι ειδικότερες διατάξεις του όγδοου βιβλίου του ΚΠολΔ.

Διαβάστε περισσότερα ...

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

 

 

========================================================

 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη συνεδρίασή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την 6-2-2016, μετά από ομόφωνη απόφαση, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Το καθεστώς των μνημονίων, που έχει επιβληθεί στη Χώρα μας οδηγεί, πλέον, σε αδιέξοδο. Μετά από έξι χρόνια παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, που ανέδειξε συγχρόνως θεσμική και αξιακή κρίση και διασάλευσης των αρχών του Κράτους Δικαίου και του Κράτους Πρόνοιας, από τις οποίες διαπνέεται η δημοκρατική έννομη τάξη μας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία, ως θεσμικός φορέας, έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι μόνον επί ζητημάτων, που άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και επί μείζονος και ευρύτερης δικαιοπολιτικής σημασίας θεμάτων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει ξεπεράσει τα όρια της αυτοθυσίας προς τον σκοπό της οικονομικής διάσωσης της χώρας. Ωστόσο, συνεχίζεται η επιβολή νέων μέτρων (ασφαλιστικό – φορολογικό), που πλέον πλήττουν τον πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών.

Η λογιστική αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων τομέων  της χώρας και ο προσανατολισμός μόνο στην κάλυψη δημοσιονομικών στόχων δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης.

Η οικονομική διάσωση της χώρας δεν θα επέλθει με συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών (δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία κλπ.), δεν θα επέλθει με τη θέσπιση ενός ασφαλιστικού συστήματος εισπρακτικού και μόνο χαρακτήρα, όπως αυτό που προωθείται, ούτε με την υπερφορολόγηση των πολιτών, με τον εξαναγκασμό σε μετανάστευση των νέων επιστημόνων, με το μαρασμό της ελληνικής επαρχίας και του αγροτικού τομέα   και την φτωχοποίηση των πόλεων αλλά με τη σύνταξη ενός  μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης της χώρας, με τη καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, που θα προσφέρει ασφάλεια σε πολίτες και επενδυτές, με τη σύνταξη ενός ανθρωποκεντρικού ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος,  με μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, που θα πληρεί τις βασικές αρχές  της ισότητας, της αναλογικότητας εισφορών-παροχών και της αλληλεγγύης των γενεών, που πρέπει να διέπουν κάθε ασφαλιστικό σύστημα

Ειδικότερα ως προς το θεσμό της Δικαιοσύνης επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η συνταγματικά κατοχυρωμένη παροχή έννομης προστασίας περιορίζεται συνεχώς, αφενός ως προς τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πολιτών με τη θέσπιση μέτρων εισπρακτικού  χαρακτήρα (υψηλά παράβολα, ένσημα κλπ.), με συνέπεια να αμφισβητείται εάν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας υπηρετεί τις γενικές αρχές του Κράτους δικαίου διασφαλίζοντας όλα τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και αφετέρου με τη μη συμμόρφωση της Πολιτείας σε αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Η νομοθέτηση καθ’ υπόδειξη των θεσμών και με έξωθεν παρεμβάσεις υποβαθμίζει την ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Η συνεχιζόμενη άσκηση πολιτικής, κατά τρόπο που επιφέρει την υποβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος και έχει ως συνέπεια την εξαθλίωση, οικονομική εξόντωση και εν τέλει την αναξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου των δικηγόρων  πλήττει τον ίδιο το θεσμό της Δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι δικηγόροι ως συλλειτουργοί στην απονομή αυτής συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους Δικαίου και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η Ελλάδα πρέπει να παύσει να αποτελεί το «οικονομικό πειραματόζωο της Ευρώπης», όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουν επισημάνει μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητεί την άμεση απόσυρση διατάξεων που μειώνουν σε οποιονδήποτε βαθμό, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, επαυξάνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές και είναι αλληλέγγυα στους αγώνες των Δικηγορικών Συλλόγων και όλων των Κοινωνικών Ομάδων, που πλήττονται από το προσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Δικαίου.

43r34r34r43r

Αθήνα, 3/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την ενέργεια της αποστολής εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία Δικαστικού Λειτουργού.

Η επίθεση αυτή, δεν πλήττει μόνο τη Δικαιοσύνη αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία, όμως, δεν τρομοκρατείται.

Διαβεβαιώνουμε ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί δεν κάμπτονται από τέτοιου είδους ενέργειες και ασκούν με σθένος και υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους, όποιες δε, από το χώρο της ανομίας, προσπάθειες εκφοβισμού τους θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα.

Καλούμε την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία να κατανοήσουν ότι το λειτούργημα του Δικαστή και του Εισαγγελέα, ενέχει  ιδιαίτερη επικινδυνότητα  και ότι παρίσταται άμεση η ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων δημιουργίας και διατήρησης συνθηκών ασφάλειας, εντός των οποίων θα εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η απονομή της Δικαιοσύνης με ανεξαρτησία, σθένος και παρρησία, ακώλυτα από πράξεις εγκληματικής βίας και κάθε είδους παρεμβάσεις.

43r34r34r43r

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 

Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Κυρίες και κύριοι,

Η Δικαστική Εξουσία, είναι, σύμφωνα με την μη αναθεωρητέα διάταξη του άρθρου 26 του Συντάγματος, η μια εκ των τριών και ισότιμη με τις άλλες δύο Εξουσίες, οι οποίες (Νομοθετική- Εκτελεστική και Δικαστική) αποτελούν το θεμέλιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Διαβάστε περισσότερα ...

 

  • 10/12/2015

ΕΝΩΣΗ

 

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αθήνα, 10-12-2015

Aρ. Πρωτ. 152

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι, κατόπιν των επίμονων και τεκμηριωμένων αιτημάτων του Προεδρείου της Ένωσής μας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκο Παρασκευόπουλο, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε την 9-12-2015, περιελήφθησαν οι ακόλουθες διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα ...

Αθήνα, 16-10-2015
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων συνήλθαν σήμερα 16 Οκτωβρίου 2015 σε συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση του Προεδρείου της Ένωσης.  Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναδείχθηκε η σύνθεση του νέου Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στενιώτη Μαργαρίτα, Εφέτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ : Μαυρίδης Χαράλαμπος, Εφέτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κασαλιάς Ευάγγελος, Αντεισαγγελέας Εφετών
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδήμας Χρήστος, Πρωτοδίκης
ΤΑΜΙΑΣ: Γκαρά – Δημουλέα Σταματία, Ειρηνοδίκης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Οριστική μορφή υποδείγματος αγωγής , για την επιδίκαση των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των αποδοχών μας»

Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι αποστέλλουμε , στη Γραμματεία κάθε Δικαστηρίου, οριστική μορφή υποδείγματος  αγωγής ,η οποία  στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, και με την οποία ζητείται η επιδίκαση των ποσών των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των αποδοχών μας, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014. Τα ποσά αυτά , όπως είναι γνωστό, περικόπηκαν , κατά το ήμισυ, με το Ν. 4307/2014 ( αθρ.86 παρ.6 εδτελ.), ενώ το υπόλοιπο ποσό (το 50%) ρυθμίστηκε με την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης , ότι θα καταβληθεί σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ρυθμίσεις οι οποίες είναι προφανώς αντισυνταγματικές , δεδομένου ότι τέσσερις (4) μόλις μήνες ενωρίτερα, είχε ψηφισθεί ο Ν. 4270/2014 ( αρθ. 181§ 1) , με τον οποίον, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 88/2013 απόφαση του Ειδικού δικαστηρίου του άρθ. 88 § 2 του Συντάγματος, αναγνωριζόταν, η αξίωσή μας, η πηγάζουσα από την εν λόγω απόφαση  τόσο για την επαναφορά του Μισθολογίου μας στο ύψος του Ιουλίου 2012, όσο και για την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών, των ποσών που μας είχαν παρακρατηθεί , για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014, για την καταβολή των οποίων , μάλιστα, είχαν ήδη εγκριθεί τα απαιτούμενα ,στο σύνολό τους, κονδύλια, με το αρθ. μόνο του Ν. 4263/2014.( Μεσοπρόθεσμο των ετών 2015-2018).

Διαβάστε περισσότερα ...

Απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικού Συνεδρίου

Αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι αναδρομικές μειώσεις των συντάξεων των δικαστών όλων των βαθμών από την 1η Αυγούστου 2012 ως σήμερα

Διαβάστε περισσότερα ...

Eνημέρωση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της 30-1-2015.

Θέματα:

1) Ζητήματα – Αιτήματα, που πρέπει να τεθούν στη νέα Κυβέρνηση.

2) Πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα ...

Στον νόμο 4267/2014 ο οποίος ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, περιλήφθηκε διάταξη (άρθρο 19 παράγραφος 5) με την οποία επεκτάθηκε το ωράριο κατάθεσης ηλεκτρονικών δικογράφων πέραν του ωραρίου λειτουργίας των γραμματειών των δικαστηρίων.

 

Διαβάστε περισσότερα ...